เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: จังหวัดลำพูน ได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างลานกิจกรรมบริเวณอนุสาวรีย์ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ๑ แห่ง จำนวน ๓,๑๗๙,๘๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

วันที่ 20 ส.ค. 2564, 15:20 [ จำนวนคนเข้าดู 355 ]

数量进入网站的人

0 0 0 0 7 3 4 5 4

今天

数量

77

这星期

数量

534

这月

数量

2167

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]